Deutsch(Allemand) == Französisch(Français)

Dictionnaire / Wörterbuch

  • altersbedingt = dû à l'âge
Deutsch(Allemand)Französisch(Français)
- Nur sterben wir altersbedingt, bevor wir fertig sind.On mourra de vieillesse avant d'avoir fini.
* Source: OpenSubtitles

Mehr: